با عنوان : ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ”MA”

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه                                                                        

چکیده  

مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 1

الف- اظهار مسئله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 3

ج- پیشینه تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 3

د- مسیرتحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 4

ه- اهداف تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 4

و- سوالات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 4

ز- فرضیات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 5

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن     7

فصل اول- تعریف مالیات و مطالعه جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 7

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— 8

گفتار اول- تبیین و مطالعه اهداف اخذ مالیات ——— 9

گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– 10

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– 13

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن    15

گفتار اول- تبیین و مطالعه پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن   15

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16

گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     19

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  21

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 23

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– 28

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     32

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— 32

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    39

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    42

مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — 46

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   50

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی 51

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و مطالعه مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 61

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — 62

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی    68

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی     77

مبحث چهارم- مطالعه مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی     80

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- مطالعه شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     89

مبحث دوم- مطالعه کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 108

نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 112

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — 115

منابع و ماخذبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 120

چکیده

پدیده مالیات امری بسیار کهن می باشد که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز گردید و در دوره های بعد تکامل پیدا نمود؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول گردید اما با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده می باشد از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می گردید. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای جدید امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال 1345 به تصویب رسید. مالیات وجهی می باشد که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه انجام می شود و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده می باشد. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی می باشد و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به گونه کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی انجام می شود و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی می باشد وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.

در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این پژوهش نیز کوشش شده می باشد تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته گردد تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد مطالعه و تبیین قرار بگیرد.

کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه

مقدمه

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان می باشد؛ پس ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه می باشد که بایستی رعایت گردد اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب می باشد که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه گردد.

مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت به شمار می رود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار می باشد. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات بایستی بر اساس قانون تعیین گردد و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو تأثیر مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر می باشد. پس قوانین مالیاتی نه تنها بایستی متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه بایستی به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی بایستی آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء بایستی از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب گردد زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن می باشد موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء بهره گیری ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی بایستی تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری گردد نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.

وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها بایستی صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی می باشد که بایستی در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و اقدام دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می گردد ؛ طرح سازمان مالیاتی بایستی به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این مقصود بایستی جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به گونه کامل اجرا گردد و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین بایستی به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز بایستی امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و اقدام مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی می باشد لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل بایستی به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند همدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به بیانی دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف مستقر باشد.

در تقسیم بندی اقسام مالیات بایستی گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک می باشد ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل مطالعه می باشد.

در این رساله کوشش شده می باشد که مراتب رسیدگی به پرونده های مالیاتی از مرحله صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تا اجرای آن و نیز کیفیات اعمال آن بطور دقیق مورد مطالعه قرار بگیرد و اگر در این راستا نواقصی در قانون و یا در نحوه اعمال مجریان و نیز سازمان مالیاتی هست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چاره جویی هایی برای رفع این نواقص و اعمال اصلاحات مؤثر برای تنظیم نظام مالیاتی مناسب تر صورت گیرد. در رساله مزبور بعد از بخش اول که شامل کلیاتی در رسیدگی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن می باشد در بخش دوم به ضوابط رسیدگی و صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن پرداخته شده و در بخش سوم نیز ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن و نیز تضمینات و اختیارات دستگاه مالیاتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در پایان نتیجه گیری مربوط به موضوع پژوهش آمده می باشد و بالاخره پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین و ساختار مالیاتی کشور ارائه شده می باشد که امید می باشد مورد رضایت باریتعالی و نیز خوانندگان محترم قرار بگیرد.

الف) اظهار مسئله

آن چیز که که در این پژوهش به آن پرداخته شده می باشد نحوه صدور و نیز اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی می باشد که می تواند توسط هر یک از مراجع ذی صلاح مالیاتی بر مؤدیان اعمال گردد. در واقع نگارش این پژوهش پاسخگویی به این مسئله می باشد که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی که منجر به صدور و اجرای آرای مربوطه بر مؤدیان می گردد چه ضوابط و شرایطی حکمفرما می باشد و از طرفی ضوابط مربوطه به چه کیفیتی اعمال می گردد از سوی دیگر در صورتی که در فرایند رسیدگی اشتباهی صورت بگیرد و یا مؤدیان محترم به صدور و اجرای آراء اعتراضی داشته باشند در این خصوص چه تمهیداتی در قانون پیش بینی شده می باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]