با عنوان :  مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) اظهار موضوع …………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف وکاربردها…………………………………………………………………………………………………………. 5

ح) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5

ی) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

بخش نخست : کلیات ………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی ……………………………. 8

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول : تعریف زنا……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند اول : تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند دوم : تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….. 9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف) تعریف فقها امامیه از زنا…………………………………………………………………………………………….. 10

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم : طبقه بندی زنا ………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف ……………………………………………………………………………………. 12

بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان ………………………………………………………………………….. 13

بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم …………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا ……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ……………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: در دین مبین اسلام ………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن …………………………………………………. 25

مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………….. 25

بند اول: نهی از تجسس ……………………………………………………………………………………………………. 26

بند دوم: تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………………………………… 26

الف) تشویق بزهکار ………………………………………………………………………………………………………. 26

ب) تشویق شهود ………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: کیفر زدایی …………………………………………………………………………………………………… 28

بند اول: تشدید بار اثبات ………………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات …………………………………………………………………………….. 30

الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ………………………………………………………………………………… 30

ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار …………………………………………………………………………. 32

ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ……………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………….. 38

گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار …………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی ………………………………………………………………………………………… 42

گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی ………………………………………………………………………… 43

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………. 45

فصل اول: نص شرعی و قانونی ………………………………………………………………………………………….. 46

مبحث اول: نص شرعی …………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار اول: آیات الهی ……………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. 50

مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… 52

فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. 53

مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. 53

گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. 54

مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: نامشروع بودن …………………………………………………………………………………………………. 56

بند اول: وطی(دخول) مشروع ……………………………………………………………………………………………. 56

بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: وطی(دخول) با بشر ………………………………………………………………………………………… 57

بند اول: موارد وطی (دخول) با بشر ……………………………………………………………………………………. 57

الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی …………………………………………………………………………….. 57

ب) وطی با زندگان و مردگان ……………………………………………………………………………………………. 61

پ) وطی در دبر و قبل ……………………………………………………………………………………………………. 62

ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. 62

خ) وطی با مسلمان و کافر ………………………………………………………………………………………………… 64

ک) وطی با باکره و غیر باکره …………………………………………………………………………………………… 65

گ) وطی با کبیره و عاقله ………………………………………………………………………………………………… 66

د) وطی با صغیره و مجنونه ……………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: حکم وطی با بهائم ……………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………. 69

بند اول: آلت دخول ……………………………………………………………………………………………………….. 69

الف) آلت تناسلی ………………………………………………………………………………………………………….. 69

ب) آلات غیر تناسلی …………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: دخول به قدر الحشفه ……………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: قصد وطی (دخول) …………………………………………………………………………………………… 71

مبحث اول: اراده آزاد …………………………………………………………………………………………………….. 71

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی …………………………………………………………………….. 72

گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: علم و آگاهی …………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: علم به حکم ……………………………………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم: علم به موضوع ………………………………………………………………………………………………… 79

بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) …………………………………………………………………………….. 80

بند دوم: اشتباه در وطی حرام …………………………………………………………………………………………….. 82

بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………………………….. 83

فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………. 84

مبحث اول: مجازات قتل ………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ……………………………………………………………………………………. 84

بند اول: زنا به عنف ……………………………………………………………………………………………………….. 84

الف) زنا به عنف زانی …………………………………………………………………………………………………….. 85

ب) زنا به عنف زانیه ………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم: زنا با محارم ………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) محارم نسبی ………………………………………………………………………………………………………….. 89

ب) محارم سببی …………………………………………………………………………………………………………… 92

ج) محارم رضاعی …………………………………………………………………………………………………………. 94

بند سوم: زنا کافر با مسلمان ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم: زنا با زن پدر……………………………………………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… 100

گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100

بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100

بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101

الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 102

  • مسئله همیشگی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. 103
  • مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
  • مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104

ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. 106

1- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… 106

2- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… 108

ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. 109

مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. 119

گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. 120

بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. 120

بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. 123

گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. 123

فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. 126

مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… 126

گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. 127

بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. 127

بند دوم: انواع تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………… 127

الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128

ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128

گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130

بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132

بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133

مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135

گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140

گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141

گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142

بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142

بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143

گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144

نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147

الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147

ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151

الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151

1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151

2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153

3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154

ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154

د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159

صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160

«علائم و نشانه های اختصاری»

صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)

علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)

رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)

هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)

هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)

قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)

چکیده فارسی:

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی هست ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در بعضی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به اقدام آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده می باشد اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و اظهار احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می گردد که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این اقدام گناه آلود نسبت داده می گردد در فقه حنفیه وجود ندارد

کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان

مقدمه:      

الف) اظهار موضوع

موضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه ‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده می باشد. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید می‎کند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … بوده و در راه تحصیل آن کوشش و کوشش فراوانی صورت گرفته می باشد . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده می باشد و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا… بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده می باشد تا جامعه را هرچه بیشتر از این اقدام شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ      می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند اما آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا        می شده می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تغییر پیدا نمود و حسب ضرورت امر می بایستی با توجه جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت، قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آن چیز که در این پژوهش در مورد زنا مطرح می باشد؛ ماهیتی تعبدی می باشد که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده می باشد. مقنن درماده 13 ق.م.ا بر همین طریق بوده می باشد. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که مانند آنها می‎توان به اشتراط اسلام در بعضی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار تصریح نمود. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این اقدام وارد شده و واژه های اظهار شده برای آن تصریح نمود و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال می باشد. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه‎ های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده می باشد.اما حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند گردد به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته می باشد مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست غیر از سست شدن پایه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با معضلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد کوشش شده می باشد با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و مطالعه اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد مطالعه قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا اظهار شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل گردد و ما در این پژوهش بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را مطالعه نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم اما در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد.

ب) سوالات پژوهش

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ می باشد؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی می باشد؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

پ) فرضیه های پژوهش

1) از آنجاییکه وجود زن نسبت به مرد از قوایی نسبتاً ضعیف تری برخوردار می باشد و همچنین می باشد اینکه نعوظت آلت تناسلی در مرد از روی شهوت بوده و اگر خوف و اکراهی بر مرد غالب گردد نعوظت امکان پذیر نخواهد بود ، به نظر می رسد که عملاً اکراه شدن مرد توسط زن غیر قابل تصور می باشد.

2) محرمیت انواعی داشته و حد زنا را منصرف به یکی از اقسام آن کردن بعید به نظر می رسد زیرا محارم غیر نسبی هم به محض محرم شدن تمامی آثار و نتایج محرمیت نسبی بر آن مترتب می گردد. لذا می توان گفت که حد زنا با محارم اعم از نسبی و سببی و رضاعی می باشد.

3)بدین علت که هریک از مذاهب حنفیه و امامیه دارای دو فقه مجزا بوده و دارای اختلاف آراء در مسائل شرعی می باشند لذا حد زنای با محارم هم یکی از همان مسائل شرعی می باشد که به نظر می رسد به دلیل اختلاف در منابع صدور احکام خصوصاً در مباحث اصولی، دیدگاهی متفاوت داشته باشند.

تعداد صفحه :169

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***