با عنوان : مقایسه و مطالعه روش های جدید پاکسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

عنوان
مقایسه و مطالعه روش های جدید پاکسازی با روش های مورد بهره گیری ی حال حاضر در تاسیسات ذخیره سازی غلات و سیلوها

استاد راهنما
دکتر اورنگ عیوض زاده

استاد مشاور
دکتر محمدکاظم کوهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 1
فصل اول: مطالعات مقدماتی 2
1-1 مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 3
1-2 اظهار مسئلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 4
1-3 اهمیت، ضرورت واهدافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 4
1-4 پیشینه تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 5
1-5 تعاریف واژه های تخصصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6
فصل دوم: توضیح اجمالی پژوهش 8
2-1 غلات و اهمیت آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 9
2-2 نگهداری غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 10
2-3 آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 10
2-4 ذخيره سازي و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———– 11
2-4-1 برنامه‌هاي HACCP در خصوص سـيلوهاي گندم ———– 12
2-5 تجهیزات ذخیره سازی غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 13
2-5-1 انواع سیستم های انباری و سیلوها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 15
2-5-1-1 انبارهاي سادهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 15
2-5-1-2 انبارهاي مكانيزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 15
2-5-1-3 انبارهاي بتني كروي مكانيزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15
2-5-1-4 نگهداري و ذخيره سازي غلات در كيسه هاي پلي اتيلن——- 16
2-5-1-5 نگهداري غلات در فضاي بازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 16
2-5-1-6 سيلوهاي بتني غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 16
2-5-1-7 سيلوهاي فلزيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 17
2-6 مديريت و بهداشت انبارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 18
2-6-1 شرايط ساختمان انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 19
2-6-2 بهداشت انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 20
2-6-3 پذیرش محصول در انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 20
2-6-4 بازرسي و کنترل انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 20
2-6-4-1 نمونه برداريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 21
2-6-4-2 غربال کردنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 22
2-6-4-3 تهويه دانه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 22
2-6-4-4 بررسي منظم و تخصصی انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 22
2-6-5 تخلیه انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 23
2-7 انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————– 23
2-7-1 حشرات انباريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 24
2-7-1-1 شپشه سرخرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 24
2-7-1-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 25
2-7-1-1 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 25
2-7-1-1 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 26
2-7-1-1 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 26
2-7-1-2 شپشه (سرخرطومی) برنج بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 26
2-7-1-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 26
2-7-1-2 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 27
2-7-1-2 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 27
2-7-1-2 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 27
2-7-1-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 27
2-7-1-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27
2-7-1-3 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 28
2-7-1-3 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 28
2-7-1-3 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 29
2-7-1-4 شپشه ذرت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 29
2-7-1-4 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 29
2-7-1-4 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29
2-7-1-4 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 29
2-7-1-4 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 29
2-7-1-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 30
2-7-1-5 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 30
2-7-1-5 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 30
2-7-1-5 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 30
2-7-1-6 شپشه آرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31
2-7-1-6 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 31
2-7-1-6 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32
2-7-1-6 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 33
2-7-1-6 -4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 33
2-7-1-7 لمبه گندم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 34
2-7-1-7 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 34
2-7-1-7 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 34
2-7-1-7 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 35
2-7-1-8 بيد غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 36
2-7-1-8 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 36
2-7-1-8 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36
2-7-1-8 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 36
2-7-1-9 شب پره هندی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36
2-7-1-9 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 37
2-7-1-9 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 37
2-7-1-9 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 37
2-7-1-10 سوسك عنكبوتي زرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 37
2-7-1-10 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 37
2-7-1-10 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 38
2-7-1-11 سوسك آرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 38
2-7-1-11 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 38
2-7-1-11 -2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 38
2-7-1-11 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 38
2-7-1-12 سوسك نان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 38
2-7-1-12 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 38
2-7-1-12-2 بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 38
2-7-1-12-3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 39
2-7-2 کنه ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 39
2-7-1-1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 39
2-7-1-2 بیولوژی کنهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 39
2-7-1-3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 40
2-7-1-4 روش كنترل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40
2-7-2-1 کنه آردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 41
2-7-2-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 41
2-7-2-1 -2 بیولوژی کنهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 41
2-7-2-1 -3 نحوه خسارتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 41
2-7-3 موش های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 42
2-7-3-1 موش سیاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 42
2-7-3-1 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 42
2-7-3-1 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 42
2-7-3-2 موش نروژیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 43
2-7-3-2 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 43
2-7-3-2 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 43
2-7-3-3 موش خانگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 43
2-7-3-3 -1 مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 43
2-7-3-3 -2 بیولوژی جانوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 43
2-7-3-4 کنترل و مبارزه با موش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 44
2-7-4 نحوه خسارت و زیان های آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 44
2-7-4-1 زیان های کمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 44
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
2-7-4-2 زیان های کیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—

45 2-7-4-3 زیان های بهداشتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

45 فصل سوم: روش آماری مورد بهره گیری

47 3-1روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———

48 3-1-1 ساخت درخت سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

48 3-1-2 محاسبه وزن در فرآیندتحلیل سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

48 3-1-2-1 روش های محاسبه وزن نسبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–

49 3-1-2-2 محاسبه وزن نهایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

49 3-1-3 محاسبه نرخ ناسازگاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

49 3-1-3-1 ماتریس سازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——

49 3-1-3-2 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

50 3-1-4 AHP گروهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-

52 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها

53 4-1 روش های پاکسازی و مبارزه با آفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-

54 4-1-1 بکارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

54 4-1-1-1 سموم گردی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-

55 4-1-1-2 سموم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

55 4-1-1-2-1 سموم مایع به فرم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

56 4-1-1-2-2 سموم با پایه جامد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

56 4-1-1-2-2-1 سولفور دوکربن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

56 4-1-1-2-2-2 آکریلونیتریلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

57 4-1-1-2-2-3 دی کلرواتانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

57 4-1-1-2-2-4 کلروپیکرین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

58 4-1-1-2-2-5 اکسید اتیلنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

58 4-1-1-3 سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-

60 4-1-1-3-1 ارزش های اصلی سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——

60 4-1-1-3-1-1 سرعت انتشار گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-

60 4-1-1-3-1-2 جذب سطحی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————

60 4-1-1-3-1-3 جذب و ترکیب با مواد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———

60 4-1-1-3-1-4 تهویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

61 4-1-1-3-1-5 واکنش شیمیایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

61 4-1-1-3-1 متیل بروماید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

61 4-1-1-3-2 فسفین(هیدروژن فسفره) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

63 4-1-1-3-3 دی برمواتانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—

64 4-1-1-4 فشنگ و بمب گاز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

66 4-1-1-5 سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————–

66 4-1-1-6 بکارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————–

66 4-1-1-6-1 مطالعه آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————–

66 4-1-1-6-2 موش کش های تدخینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

66 4-1-1-6-3 موش کش های معدنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————

67
4-1-1-6-3-1 فسفودوزنگ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

67 4-1-1-6-4 موش کش های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————

67 4-1-1-6-5 جونده کش آنتی کواگولانتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–

68 4-1-2 روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

68 4-1-2-1 روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

68 4-1-2-1-1روش های مکانیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

68 4-1-2-1-2 تغییر در دما و رطوبت محیطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-

69 4-1-2-1-3 بهره گیری از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————-

71 4-1-2-1-4 روش های پرتودهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-

73 4-1-2-1-5 اثر اسانس های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————

75 4-1-2-1-6 بکارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——-

76 4-1-2-1-6-1 گاز فسفین با غلظت ppm100-65 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

76 4-1-2-1-6-2 گاز دی اکسید کربن با غلظت 5-3 درصد ————

76 4-1-2-1-6-3 دمای 37-32 درجه سانتیگرادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

76 4-1-2-1-6-4 زمان ضدعفونی سازی به مدت 36-24 ساعت———-

76 4-1-2-1-7 بهره گیری از دی اکسید کربن در فشار بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

77 4-1-2-1-8 بهره گیری از گاز ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————

77 4-1-2-1-8-1 شماتیک دستگاه تولید ازن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-

81 4-1-2-2 کنترل بیولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

85 4-1-2-3 کنترل بیولوژیکی-فیزیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————

86 4-1-2-3-1 بهره گیری از امواج فراصوتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

86 4-2 مدیریت تلفیقی آفاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

87 4-2-1 سطوح اکولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—

87 4-2-2 سطوح اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-

88 4-2-2-1 آستانه سودآوری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

88 4-2-2-2 مرز خسارت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-

88 4-2-2-3 سطح زیان اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————

88 4-2-2-4 آستانه اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–

88 4-2-3 تلفیق روش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

88 4-2-4 اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

89 4-3 مطالعه و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——-

89 4-3-1 مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

89 4-3-2 انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی–

90 4-3-2-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

90 4-3-2-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

90 4-3-3 انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————–

95 4-3-3-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

93 4-3-3-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

93 4-3-4 انتخاب بهترین روش از روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—

97 4-3-4-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

97 4-3-4-2 تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

97 فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی

108 5-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-

109 5-2 تفسیر کلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-

109
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2-6 پیشنهادات حاصل از پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-

110 منابع و مآخذبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————

111 چکیده لاتین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–

113

فهرست جداول
عنوان صفحه  
2-1 ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو ————— 14
2-2 مهمترین گونه های کنه های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41
3-1 مقیاس های انجام مقایسات زوجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 51
4-1 مقدار مصرف سم کارتکسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 59
4-2 خواص فیزیکی فستوکسینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 64
4-3 مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——– 64
4-4 اثر ارتفاع بر درجه حرارت بعضی از محصولات انباری——— 69
4-5 بعضی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——– 80
4-6 مشخصات دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 82
4-7 شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن——— 85
4-8 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 91
4-9 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 94
4-10 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه  
4-1 مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——- 89
4-2 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی————— 90
4-3 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————- 93
4-4 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 97
   
   

 فهرست اشکال

 
عنوان صفحه  
2-1 ساختار دانه گندم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 9
2-2 شپشه خرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 24
2-3 شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 28
2-4 شپشه ذرتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 29
2-5 شپشه کوچک غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 30
2-6 شپشه آردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 31
2-7 لمبه گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 34
2-8 بید غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 36
2-9 شب پره هندیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 36
2-10 سوسک عنکبوتی زردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 37
2-11 چرخه زندگی کنه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40
4-1 شماتیک دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–

4-2 طرح شماتيك قرارگيري ازن ژنراتور در سيستم ضدعفوني سيلوي ذخيره سازي غلات-

83

84

چکیده

با در نظر داشتن افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی بشر، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری مانند عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می گردد در این پژوهش کوشش شده می باشد که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این مقصود آغاز طی مطالعات به اقدام آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش بهره گیری از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به مقصود تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان می باشد.

فصل اول :

مطالعات مقدماتی

1-1 مقدمه

غلات بخش مهمی از هرم غدایی بشر را شامل می گردد. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می گردد. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده می باشد. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول گردید و به مرور زمان تکامل پیدا نمود. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[14]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود 10 درصد در هر سال و در ایران حدود 10 تا 30 درصد غلات اعلام شده می باشد که این امر اظهار گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات می باشد[5]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای بشر و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری تصریح نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند كه طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه مي‌زنند[3].

کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات تأثیر دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات مي‌شوند كه از مهمترین آن ها می توان به كنه آرد تصریح نمود. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا می باشد که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[3]

موش های انباری و خانگی مانند ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.

حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف بعضی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[1] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترين راه پیشـگیرانه براي مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان هاي كاملاً ايزوله با رعايت موازين بهداشتي می باشد. لیکن علاوه بر پیشگیری، بکارگیری روشی مناسب جهت مبارزه با آفات انباری و پاکسازی انبار های دخیره ای امری اجتناب ناپذیر می باشد[15].

-2 اظهار مسئله

با در نظر داشتن افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی بشر، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد.

لذا با بهره گیری از روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی می توان به کاهش خسارات کمک نمود.

بهره گیری از روش های شیمیایی به ویژه سموم شیمیایی در سالیان اخیر به عنوان یک روش رایج برای از بین بردن آفات انباری مطرح گردیده می باشد.

متاسفانه سموم شیمیایی اثرات تخریبی بسیاری بر منابع انسانی و زیست محیطی دارند. سموم شیمیایی نه تنها بروی سطح باقیمانده، بلکه با نفوذ به داخل غله دیگر نمی توان آن را حذف نمود که این عامل باعث بروز بیماری ها و معضلات مختلف می گردد

امروزه مصرف کنندگان برای مسائلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بیشتری قائل  می شوند. تضمین کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مسئله ی کلیدی برای رقابت در عرصه ی صنایع غذایی مهم می باشد. به این ترتیب، اهمیت رعایت استانداردهای بین الملللی(شاخصه ها ومعیارهای بین المللی مورد تایید سازمان جهانی استاندارد) با در نظر گرفتن پدیده ی جهانی شدن، حذف مرزهای تجاری و همچنین پیشرفت چشمگیر روش های جدید تولید و نگهداری محصولات غذایی، بیش از پیش مشخص می گردد. ضمن آنکه عدم در نظر داشتن این مهم، بقایای صنعت غذا را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.

1-3 اهمیت، ضرورت و اهداف

با وجود شناخت تاثیرات تخریبی سموم شیمیایی متاسفانه این روش ها همچنان متداول می باشند.

امروزه کوشش بر این می باشد که با پیاده کردن روش های پاکسازی شیمیایی مناسب تر و همچنین روش های پاکسازی غیر شیمیایی و یا تلفیقی از این دو، بهره گیری سموم شیمیایی و خطرات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند. دست یافتن به این مهم مستلزم پیاده کردن سیستم مدیریت جامعه ی آفات خواهد بود. کنترل مؤثر آفات با بهره گیری از حداقل آفت کش در غلات ذخیره شده، نیازمند بهره گیری همزمان از یک برنامه صحیح همراه با بهداشت و سالم سازی محیط نگهداری می باشد که بدین ترتیب می توان بهترین و مناسبترین روش را انتخاب نمود.

محققین همچنین در تلاشند در آینده ی نزدیک با برقراري سيستم هاي GSP[2] و GMP[3] به عنوان الزامات رعايت استانداردهاي ISO[4] در خصوص بهره گیری از سموم با پايه طبيعي و يا بهره گیری از گازهاي بي خطر گامی بزرگ در زمینه ی روش های پاکسازی و نگهداری غلات بگذارند.

اطلاعات ودستاوردهای پژوهشی موجود در زمینه روش های پاکسازی به صورت جامع و سیستماتیک نبوده و معمولا در سطح کتابخانه ای باقیمانده می باشد.

در این پژوهش کوشش بر این می باشد با یک روش کاربردی، شناسایی کامل آفات انباری(حشرات،کنه ها،جوندگان) که سبب خسارات بسیار به غلات دخیره ای می شوند، صورت پذیرد. در واقع با مطالعه منابع مورد تایید و همچنین مطالعه آنالیزهای موجود در مطالعات انجام شده پژوهشکده های غلات و آزمایشگاه های کنترل و کیفیت و پایلوت تحقیقات مراکز آموزش غلات و مینو، روش های مرسوم مورد بهره گیری در پاکسازی غلات ذخیره ای شناسایی و برمبنای شاخص های تعیین شده مورد مقایسه قرار گرفته و نهایتا یک روش به عنوان بهترین روش تعیین خواهد گردید به مقصود افزایش اطمینان نتایج حاصل شده، این مطالعات به روش AHP نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نرخ ناسازگاری محاسبه شده می باشد. پس در مرحله اول مناسبترین روش برای پاکسازی سیستم های ذخیره سازی غلات تعیین شده، سپس در مرحله بعد صحت و سقم مطالعات انجام شده به روش AHP صحه گذاری خواهد گردید.

تعداد صفحه :128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com