با عنوان :  اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه زیست شناسی M.sc ››››
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد M.sc ››››
گرایش : تکوین

عنوان:
اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر بعضی فعالیت های فیزیولوژیکی جدا کشت های گیاه اطلسی Petunia hybrida L. در شرایط کشت بافت

استاد راهنما :
آقای دکتر مصطفی عبادی

استاد مشاور:
خانم دکتر بستان رودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهداف پژوهش… 3

1-3 مشخصات گياهشناسي اطلسي.. 3

1-4 شرايط كاشت اطلسي.. 5

1-5 فلزهای سنگین.. 5

1-5-1 کادمیوم. 5

1-5-1-1 اثرات کادمیوم بر روی سلامتی.. 6

1-5-1-2 اثرات زیست محیطی کادمیوم 7

1-5-2 کبالت… 8

1-5-2-1 اثرات کبالت بر سلامتي بشر. 9

1-5-2-2 تاثيرات زيست محيطي کبالت… ……..11

1-6 کشت بافت… 12

1-7 ریزازدیادی.. 13

1-8 کاربرد‌های تجاری ریزازدیادی.. 14

1-9 کشت بافت و مهندسی ژنتیک گیاهی.. 15

فصل دوم: مروری بر منابع

 2-1- فلزهای سنگین.. 17

2-1-1 تأثیر فلزهای سنگین بر روی گیاهان. 17

فصل سوم: مواد و روش­ها

 3-1- تهیه ی محلول های ذخیره و محیط کشت… 35

3-1-1- محلول های مادری نمک های پرمصرف با غلظت 10 برابر (10×) 35

3-1-2- محلول های مادری نمک های کم مصرف با غلظت 1000 برابر (1000×) 36

3-1-3- محلول مادری و با غلظت 10 برابر (10×) 37

3-1-4- محلول مادری با غلظت 1000 برابر (1000×) 37

3-1-5- محلول مادری ویتامین ها و گلایسین 100 برابر (100×): 38

3-1-6 محلول مادری هورمون ها 38

3-1-6-1 اکسین‌ها 38

3-1-6-2 سیتوکینین‌ها 38

3-1-7- تهیه CdCl2برای تیمار. 39

3-1-8 تهیه یک لیتر محیط کشت پایه MS از محلول های مادری.. 39

3-1-9 عامل ژله ای …40

3-2 روش تهیه گیاه پایه استریل.. 40

3-2-1مراحل سترون سازی.. 40

3-2-1-1 سترون سازی بذرها 40

3-2-1-2- سترون سازی محیط وسایل کار. 40

3-3 تولید گیاهان سترون جهت تیمارهای مختلف… 41

3-4 کشت گیاه در محیط های تیماری.. 41

3-5 واکاوی رشد. 42

3-6 سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي (1957 Arnon,): 44

3-7 سنجش كربوهيدراتها (1978 Kochert,): 45

3-7-1 اندازه گيري قندهاي محلول. 45

3-7-2 اندازه گيري قندهاي نامحلول (نشاسته) 46

3-8 سنجش پرولین ( Bates et al , 1973) 47

3-9 سنجش فعاليتهاي آنزيمي.. 48

3-9-1 سنجش آنزيم پراكسيداز (1989 Koroi, ) 48

3-9-2 سنجش آنزيم كاتالاز (1955 Chance, ) 49

3-10 سنجش پروتئين ها , 1951).Lowry et al) 49

فصل چهارم: نتايج

 4-1 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای.. 53

4-2- اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای….54

4-3 نتایج مربوط به اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر گیاه اطلسی (Petunia hybrida) پس از انتقال به محیط پایه MS.. 56

4-3-1 تغییرات شاخص‌های رشد در گیاه 35 روزه تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم و کلرید کبالت… 56

4-3-1-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی.. 56

4-3-1-2 تغییرات طول ساقه. 57

4-3-1-3 تغییرات وزن خشک اندام هوایی.. 59

4-3-1-4 تغییرات سطح برگ‌ها..61

4-3-1-5 تغییرات تعداد برگ… 64

4-3-1-6 تغییرات فاصله میانگرهی.. 66

4-3-1-7 تغییرات وزن تر کل برگ‌ها 66

4-3-1-8 تغییرات وزن خشک کل برگ‌ها 67

4-3-1-9 سرعت رشد گیاه (C.G.R): 67

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-1-10 وزن مخصوص برگ (SLW): 68

4-3-1-11 سرعت رشد نسبی (RGR): 68

4-3-1-12 میزان جذب خالص (N.A.R) 69

4-3-1-13 نسبت سطح برگی (L.A.R)….71

4-3-1-14 تغیرات میانگین نسبت سطح ویژه برگی (S.L.A) 73

4-4-2 تغیرات بیوشیمیایی.. 75

4-4-2-1 تغییرات مقدار کلروفیل ها: 75

4-4-2-2 تغییرات فعالیت آنزیم ها: 80

4-4-2-2-1 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در اندام هوایی: 80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-4-2-2-2 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی: 82

4-4-2-3 تغییرات مقدار قندهای محلول و نامحلول کل اندام هوایی: 84

4-4-2-4 تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی: 87

4-4-2-5 تغییرات مقدار پرولین اندام هوایی: 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات..  92

5-2 اثر غلظت‌هاي مختلف كلريد كادميوم و كلريد كبالت بر روي رشد گياه 92

5-3 اثر غلظت‌هاي مختلف كلريد كبالت و كلريد كادميوم بر ميزان كلروفيل‌ها 95

5-4 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پروتئن‌های کل گیاه 98

5-5 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان پرولین در گیاه اطلسی.. 98

5-6 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز…. 100

5-7 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر میزان قند محلول و نامحلول در گیاه اطلسی……. 101

5-8 نتیجه‌گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………..102

5-9 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع. …105

منابع فارسی.. 106

منابع لاتین.. 108

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….115

چکیده

در این پژوهش اثر غلظت های مختلف کادمیوم و کبالت بر روی گیاه اطلسی مطالعه گردید .گیاه اطلسی (Petunia hybrida L. ) ، عضوی از خانواده ی Solanaceae به شمار می رود که بومی آمریکای جنوبی بوده و به عنوان یک محصول پرورشی گل زینتی و صادراتی با ارزش شناخته می گردد .

آغاز گیاهان اطلسی در محیط های کشت آگار (محیط کشت MS) کشت داده شدند و بعد جدا کشت های ساقه ای اطلسی به محیط های حاوی غلظت های مختلف کلرید کادمیوم ( mmol/L 049/0 ، 021/0 ، 01/0 ، 0) و کلرید کبالت mmol/L) 38/0 ، 19/0 ، 12/0 ، 096/0 ، 0 ) منتقل شده و بعد از 35 روز تاثیرهای این عناصر ، از نظر مرفولوژی و فیزیولوژی مطالعه گردید .

در مورد کادمیوم ، نظاره گردید که با افزایش غلظت های CdCl2، مقدار کلروفیل کاهش چشمگیری را نشان داد . هم چنین با افزایش غلظت CdCl2 شاهد افزایش مقدار پرولین ، پروتئین و قندهای محلول و نامحلول بودیم . با افزایش غلظت این فلز ، آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز هم فزایش یافتند . هم چنین غلظت های بالای کادمیوم ( مخصوصا 021/0 و 049/0 میلی مول بر لیتر ) باعث بی رنگی برگ هاو کاهش وزن تر و خشک و اندازه سطح برگ گردید . گیاهانی که در معرض غلظت های بالای CdCl2 بودند ، رشد بسیار کمتری داشتند نسبت به گیاهان فاقد CdCl2 . ( گیاه های اطلسی در محیط های فاقد CdCl2 ، حدود 3/9 سانتی متر رشد کرده بودند ، در حالی که اطلسی های حاضر در mmol/L049/0 کادمیوم ، رشدی در حدود 3/1 سانتی متر را نشان دادند ).

کبالت در غلظت های پایین (096/0میلی مول بر لیتر) باعث افزایش کلروفیل شده اما در غلظت های بالاتر ( 38/0 میلی مول بر لیتر ) ، شاهد کاهش کلروفیل بودیم . با افزایش غلظت های کبالت ، آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافتند و مقدار پرولین آغاز کاهش و بعد افزایش چشمگیری را نشان داد ( مقدار پرولین در غلظت 096/0 میلی مول بر لیتر کاهش پیدا نمود اما بعد از آن شاهد افزایش پرولین بودیم ) . به علاوه موارد ، افزایش غلظت های CoCl2 ، باعث کاهش مقدار پروتئین و قندهای نا محلول شده اما مقدار قندهای محلول افزایش پیدا نمود . هم چنین با افزایش غلظت کبالت شاهد کاهش رشد و کاهش تعداد شاخه ها بودیم ، به طوری که نمونه های فاقد CoCl2 ، تعداد شاخه های بیشتری را نشان می دادند و سطح برگ هم نسبت به افزایش کبالت رشد منفی را نشان می داد . به علاوه موارد با افزایش غلظت CoCl2 شاهد کاهش وزن تر و خشک اطلسی بودیم.

کلید واژه : CdCl2 ، CoCl2 ، اطلسی ، کشت بافت

1-1 مقدمه

گياهان مانند زيباترين آفريده‌هاي خالق هستي‌اند كه تنوع و رنگارنگي آنها روح را آرامش و هر واقع بيننده ای را به شگفتي و تفكر وا مي‌دارد. گل اطلسي با نام علميL. Petunia hybrida از خانواده Solanaceae می باشد. دو رگه‌هاي گوناگون از اين جنس با گل‌هاي درشت، زيبا، به رنگ‌هاي گوناگون به دست آمده می باشد كه بي‌نهايت مورد توجه گلكاران مي‌باشد (مرتضايي‌نژاد، 1383).

اطلسي داراي رقم‌هاي يك ساله و دائمي بوده و منشاء آن آرژانتين، برزيل و اروگوئه می باشد. در گلكاري از اكثر رقم‌هاي آن حتي رقم‌هاي دائمي به صورت يك ساله بهره گیری مي‌گردد. گل اطلسي داراي رنگ‌هاي متنوع می باشد. اين گل‌ها داراي ساقه‌هاي نيمه چوبي و گل‌هاي قيف مانند می باشد. انواع كم‌پر و پرپر دارد كه نوع كم پر آنرا به عنوان اطلسي معمولي مي‌شناسيم و بيشتر در حاشيه‌كاري و تپه‌هاي گل به كار مي‌رود. گل‌هاي اطلسي معمولي داراي عطر ملايمي می باشد كه به ويژه در شب استشهام مي‌گردد و در روز بوي خاصي ندارد.

اطلسي‌ها از نظر شكل گل در چهار گروه قرار مي‌گيرند كه عبارتند از:

1- گل درشت

2- پر گل

3- پرپر

4- چين‌دار

گونه‌هاي اطلسي در سه نوع: بوته‌اي، خزنده و بالا رونده موجود می باشد. اطلسي از اواخر بهار تا اواخر پاييز گل مي‌دهد. در شرايط مناسب از زمان كاشت بذر تا گلدهي حدود 3 ماه طول مي‌كشد.

بهره گیری از فنون كشت بافت جهت تكثير گياهان زينتي سبب سرعت بخشيدن تكثير رويشي و امكان توليد سريع گياهان مشابه مي‌گردد (اسميت، 2002).

كشت بافت گياه داراي پتانسيل كاربردي متعددي می باشد، كه علي‌رغم ابزاري مناسب در خدمت ساير علوم همانند گياه‌شناسي، فيزيولوژي، آناتومي و زيست‌شناسي مولكولي درآمده می باشد.

باززايي گياه اساس فنون كشت بافت می باشد. بسته به هدف مي‌توان از چندين مسير گياه را در شرايط درون شيشه‌اي (In Vitro) باززايي كرد (كرمي، 1383).

1-2 اهداف پژوهش

اطلسي تنوع ارقام بيشماري داشته و هر ساله انواع جديدتري به بازار مي‌آيد كه دوست‌داران ويژه خود را دارند. يكي از جنبه‌هايي كه مي‌تواند به افزودن آگاهي پژوهشگران كمك كند شرايط رشد اين گياه مي‌باشد. فلزهاي سنگين نظير كادميوم و كبالت مي‌توانند بر روي رشد اين گياه تاثيرگذار باشند. بنابراين هدف از اين پژوهش دو جنبه داشت:

الف: جنبه علمي: انجام يكسري آزمايش‌ها در مورد اثر فلزهاي كادميوم و كبالت بر روي رشد گياه و بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي گياه در شرايط كاهش يا افزايش اين دو فلز.

ب: جنبه كاربردي: دستيابي به تعداد زيادي پايه‌هاي گياهي مشابه از طريق فنون كشت بافت، جهت انتقال به گلخانه و القاء گل‌زايي در شرايط گلخانه‌اي و ارائه به موسسات پرورش گل‌هاي زينتي، همچنين توليد گياهان زينتي با ويژگي‌هاي ظاهري مطلوب‌تر و بازار پسندتر.

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com