با عنوان : حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مراد پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری… 11

      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

             1-1 : درمورد کنوانسیون وین.. 14

             2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات…. 15

             3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین.. 19

         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط…. 21

             1-2: مفهوم حق شرط… 22

             2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

              3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط… 23

             4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

             5-2: محاسن و ایرادات حق شرط… 24

        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط…. 25

             1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

             2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

         گفتارپنجم: زمان بهره گیری از حق شرط…. 32

             1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

             2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

             3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. 34

         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات…. 34

             1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

             2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری…. 36

             1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی… 36

             2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی… 37

             3-6: تعریف جامع.. 37

             4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی… 38

         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری…. 39

             1-7: کلیات حقوق بشر. 39

              2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف…. 42

             3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

             3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری… 44

         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری…. 45

           1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری… 45

           2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری… 45

           3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

           4-9: معاهدات حقوق بشری خاص….. 46

             5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

             6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری…. 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 52

         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 52

             1-1 : مشخصات و محتوای میثاق.. 54

           2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

         3-1: نظام نظارتی میثاق.. 58

           4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

         گفتار دوم: مطالعه حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 62

           1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری… 71

           2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 74

         3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 76

         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی… 80

         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 81

             1-1: مشخصات و محتوای میثاق.. 82

             2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

             3-1: نظام نظارتی میثاق.. 84

         گفتار دوم: ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي… 86

            1-2: تأثیر نهادهاي ملي حقوق بشر در حمايت ازحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي    88

             2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

         گفتار سوم:مطالعه حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92


         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن… 94

نتیجه گیری… 96

ضمایم.. 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست منابع و مآخذ.. 152

چکیده انگلیسی… 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین می باشد که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می گردد و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن هست و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در ارتباط با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مانند مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آن چیز که دغدغه امروز جامعه بین الملل می باشد مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و کوشش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که معضلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته می باشد . آن چیز که امروزه در این مورد بایستی لحاظ گردد مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده می باشد که در صورت فقدان این مورد بایستی از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر به وجودخواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته می باشد و کشورها بایستی ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا مطالعه حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری مانند میثاقهای 1966 موضوعی می باشد که پژوهش حاضر کوشش در مطالعه آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

مقدمه

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده می باشد، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم نمود که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه تصریح شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر گردید، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به گونه واقعی به شهروندان اعطا گردید، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (1776) و« اعلامیه معروف حقوق بشر و شهروند» (1789) انقلاب فرانسه بود[1].

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد طرفداری از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه گردید.

با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر گردید.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل معضلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و تکریم حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….» این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر گردیده می باشد در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده می باشد.

در دسامبر 1966 دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر وارد حیطه وجود گذاشتند. مانند کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با در نظر داشتن تحولات ذکر گردیده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :

-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین زیرا حق حیات، آزادی عقیده، اظهار، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[2].

-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق زیرا تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .

-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش می باشد. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای می باشد که به این نسل اطلاق می گردد. و حقوق زیرا توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.

پایان نامه پیش رو به مطالعه حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده می باشد. « حق شرط عبارت می باشد از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود اظهار می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.

در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده می باشد. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت می باشد از: تدوین حداقل معیار های جهانی طرفداری از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. پس تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. بعضی از معاهدات اعلام شرط را به گونه کلی یا نسبت به بعضی مواد معاهده منع نموده اند،

طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده می باشد، به اظهار دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این تفاصیل اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری ارتباط قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی گردد، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری ارتباط میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده 20 کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن می باشد اتفاق بیافتد. پس قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته می باشد.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 16 دسامبر1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده می باشد. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که اکثراً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده می باشد، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین امری نشده اند بلکه تعهدات به تکریم تضمین این حقوق به گونه فوری توسط دولت ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده می باشد.

تعداد صفحه :156

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***