با عنوان : ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده کشاورزي

پايان نامه کارشناسي ارشد

ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه

استاد راهنما :

سيد عليرضا دليلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumيكي از بيماري هاي مهم اين گياه محسوب كه سبب كاهش كيفيت و كميت محصول مي گردد. اين بيماري طي سال هاي اخير يكي از مهم ترين بيماري هاي كلزا در مازندران بوده و از اهميت زيادي برخوردار می باشد. به مقصود كاهش خسارت ناشي از بيماري، روش هاي متفاوتي ارائه شده می باشد. بهره گیری از ارقام متحمل روشي مناسب جهت كاهش خسارت ناشي از بيماري محسوب مي گردد. در اين بررسي عكس العمل 11 لاين و رقم كلزا نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه در شرايط گلخانه در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار و در شرايط مزرعه در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات قراخيل مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان داد كه ژنوتيپ هاي RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتيب با شاخص بيماري (Disease Index) 77/52، 86/54، 55/55، 11/56 و 11/56 از تحمل بيشتر و ارقام و لاين هاي 19SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بيماري 44/69، 66/66، 97/65 و 88/63 از تحمل كمتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند در صورتي كه در آزمايشات مزرعه اي ژنوتيپ هاي RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتيب با مقادير5، 8، 11، 5/11 و 5/11 درصد آلودگي در زمره ژنوتيپ هاي متحمل نسبت به بيماري قرار گرفتند و ارقام و لاين هاي RASRG3، RW19، RG3401 و 19SAR3به ترتيب با 25، 20، 19 و 5/17 از حساسيت بيشتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند

 

       فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده فارسي د
فصل اول 1
مقدمه 2
فرضيه 6
اهداف 6
ضرورت 7
فصل دوم 8
2-1- تاريخچه و پراکنش بيماري 9
2-2- عامل بيماري 11
2-3- طيف ميزباني 16
2-4- مکانيزم ايجاد بيماري 17
2-5- چرخه زندگي 18
2-6- نحوه انتقال آلودگي 20
2-6-1- باد 20
2-6-2- اسکلروت ها 20
2-6-3- تماس گياه آلوده با گياه سالم 20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل 20
2-6-5- بذر 20
2-7- روش هاي کنترل پوسيدگي ساقه کلزا 20
2-7-1- کنترل زراعي 20
2-7-1-1- انتخاب تاريخ کاشت 20
2-7-1-2- بهره گیری از بذر عاري از اسکلروت 21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت 21
2-7-1-4- شخم عميق 21
2-7-1-5- جمع آوري و سوزاندن بقاياي گياهي بعد از برداشت 21
2-7-1-6- تناوب با گياهان غير ميزبان 21
2-7-1-7- فاصله بيشتر رديف ها وکاهش ميزان 22
2-7-1-8- کوددهي متعادل 22
2-7-2- کنترل شيميايي 22
 فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
2-7-3- کنترل بيولوژيک 23
2-7-4- به کارگيري ارقام مقاوم 24
2-8- انواع مقاومت 24
2-8-1- مقاومت حقيقي 24
2-8-2- مقاومت ظاهري 25
2-8-3- مقاومت غير ميزباني 25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بيماري 26
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
فصل سوم

31 3-1- محيط کشت ها

32 3-1-2- محيط کشت سيب زميني، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)

32 3-2- جداسازي وخالص سازي قارچ S. sclerotiorum

32 3-2-1- جداسازي وخالص سازي قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده

32 3-2-2- جداسازي قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت

32 3 -3- تهيه مايه تلقيح (دانه گندم پوشيده با قارچ عامل بيماري )

33 3-4-          ارقام مورد آزمايش

34 3-5- بررسي عکس العمل ارقام و لاين هاي کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرايط گلخانه

34 3-6-          آزمايش مزرعه اي

36 3-6-1- موقعيت جغرافيايي و زمان اجراي طرح
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
36 3-6-2- ويژگي هاي آب و هوايي منطقه

36 3-7- بررسي عکس العمل ارقام ولاين هاي کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرايط مزرعه

36 2-8- ثاتير بيماري روي اجزاي عملکرد

37 2-9- تجزيه و تحليل داده ها

38 فصل چهارم

39 4-1- علائم بيماري

40 4-2- ويژگي هاي قارچ جداسازي شده

42 4-3- ارزيابي ارقام و لاين ها در شرايط گلخانه

45 4-4- ارزيابي ارقام و لاين ها در شرايط مزرعه

46 4-5- بررسي تاثير بيماري بر اجزاي عملکرد در شرايط مزرعه

48 4-5-1- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف

48 ث        فهرست مطالب عنوان

صفحه 4-5-2- تاثير بيماري بر درصد کاهش طول غلاف

49 4-5-3- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلي

50 4-5-4- تاثير بيماري بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته

52 4-5-5- تاثير بيماري بر درصد کاهش ارتفاع بوته

53 4-5-6- تاثير بيماري بر درصد کاهش وزن هزار دانه

54 4-5-7- عملکرد

56 4-6- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگي

57 4-6-1- بررسي تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف

57 4-6-2- بررسي تحمل از نظر طول غلاف

57 4-6-3- بررسي تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلي

58 4-6-4- بررسي تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته

59 4-6-5- بررسي تحمل از نظر ارتفاع بوته

60 4-6-6- بررسي تحمل از نظر وزن هزاردانه

60 4-6-7- بررسي تحمل از نظر عملکرد

61 4-7- بحث

62 منابع
64 چکيده انگيسي

78

کلزا گياهي يک ساله متعلق به خانواده چليپائيان می باشد که پنچ گونه ي Brassica napus (کلزاي آرژانتيني) B. juncea (خردل هندي ) B. rapa (کلزاي لهستاني يا شلغم روغني) و B. carinata (خردل حبشي) و B. hirta (خردل سفيد يا خردل زرد ) در سطح جهاني به عنوان دانه روغني کشت مي گردد. از گونه هاي جنس براسيکا مهمترين دانه روغني، کلزا با نام علمي B. napus می باشد که ارقام پاييزه آن در شرايط آب وهوايي معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را توليد مي کند. در ايران 100 درصد کشت کلزا بصورت پاييزه می باشد (آلياري و شکاري، 1379).

کلزا در زبان انگليسي تحت عنوان، Rapeseed به آلماني Raps در فرانسه Colza و درفارسي نيز به همين عنوان فرانسوي ناميده مي گردد. کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن گيري غرب کانادا به ثبت رسيده و امروزه نيز براي توصيف کلزايي که مقدار اسيد اروسيک آن کمتر از2 درصد و گلوکوزينولات آن کمتر از3 ميکرو مول می باشد، بهره گیری مي گردد ((Yilan, 2004.

جايگاه کلزا

جايگاه کلزا در جهان

           بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهاني در سال 1385 چين، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوري چک و ايالات متحده امريکا جزو 9 کشور اول دنيا از نظر سطح زير کشت کلزا بوده اند. اين 9 کشور در مجموع بيش از 70 درصد توليد اين دانه روغني را با حدود 44 ميليون تن در اختيار دارند. در اين بين کشور چين با توليد 12649010 تن کلزا مقام اول را داراست(28)

جايگاه کلزادر ايران

         طرح جديد وزارت کشاورزي در تامين 50% از نيازهاي واقعي روغن خوراکي از محل دانه هاي توليدي داخل اکثراً با در نظر داشتن خصوصيات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئين بالا در کنجاله به ترتيب حدود 40 و20 درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدي آن با بسياري از مناطق کشور بر توليد کلزا استوار می باشد که در نواحی گوناگون ايران همچون استان هاي گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، خراسان شمالي، همدان و … کشت مي گردد. سطح زير کشت، توليد و ميزان عملکرد کلزا در کشور از سال 1380 تا 1385 در جدول زير بيان شده می باشد.

 

سال سطح زير کشت

(هکتار)

توليد

(تن)

عملکرد

(کيلوگرم در هکتار)

1385 230000 357000 1552
1386 380000 630000 1658
1387 570000 1050000 1842
1388 755000 1581000 2094

موقعيت استان مازندران در توليد کلزا

کشت کلزا در استان مازندارن براي اولين بار سال (1372) در سطحي به مساحت 1 هکتار و با عملکرد 1500 کيلوگرم در هکتار شروع گرديد.

مزيت هاي زراعي کلزا:

           کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعي نظير مقاومت به سرما و کم آبي، تحمل شوري، ارزش تناوبي بالا، بي تفاوتي نسبي به بافت خاك، دارا بودن ژنوتيپ هاي بهاره و پائيزه، بهره گیری بهينه از رطوبت و بارندگي، سهولت عمليات کاشت، داشت و برداشت، هزينه کمتر توليد وسرانجام عملکرد بالاي روغن آن در واحد سطح نسبت به ديگر دانه هاي روغني مورد کشت در کشور برتري داشته و مي تواند جهت کاشت براي اکثر استان هاي کشور پيشنهاد گردد. اين گياه با آستانه حرارتي پايين در تناوب گندم تأثیر حمايتي وسيع دارد ، آب کمتري نياز داشته و باعث کاهش جمعيت علف هاي هرز مي گردد همچنين امکان توليد کاملا مکانيزه آن با هزينه پايين هست (احمدي و جاويدفر، 1377).

موارد مصرف کلزا:

           کلزا طي قرن سيزدهم يا پانزدهم در اروپا کشت مي گردید، اما احتمالاً کشت آن در آسيا به هزاران سال قبل بر مي گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقياس زراعي مربوط به قرن سيزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بيشتر مناطق اروپا گسترش يافت.در حال حاضر در 53 کشور جهان کلزا کشت   مي گردد که مهمترين توليدکنندگان آن به ترتيب کشورهاي چين، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهيه و بهره گیری روغن کلزا براي مصرف بشر اولين بار در سال 1956 در کانادا آغاز گرديد. در انگلستان کشت کلزا در مقياس زراعي مربوط به قرن 13 بوده و اگر چه قبل از اين، روغن از بذور وحشي جمع آوري شده اين گياه براي ساخت صابون و صنعت روشنايي بهره گیری مي گرديد.

در سال 1971 رقم Span اولين واريته با اسيد اروسيک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندك اسيد اروسيک و گلوکوزينولات به عنوان اولين واريته هاي کانولا معرفي شدند (رودي و همکاران، 1382).

اولين هيبريدهاي با عملکرد بالا و مقاوم به بيماري ساق سياه کلزا تحت عنوان هيولا 30و هيولا 42 به ترتيب در سالهاي 1988 و 1991 مورد بهره گیری قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .

ارزش تغذيه اي کلزا:

           دانه کلزا داراي 39 تا 42 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئين در کنجاله می باشد ارزش تغذيه اي روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسيدهاي چرب اشباع شده )کمتر از 4 درصد) اسيد پالمتيک و مقدار نسبتاً زياد اسيد هاي چرب غير اشباع نظير اسيد اولئيک (60 درصد(  و اسيد آلفالينولنيک (10درصد) می باشد. بعد از روغن زيتون از نظر ميزان اسيد اولئيک در مقام دوم قرار دارد. به غیر از روغن سويا، کلزا تنها روغن خوراکي می باشد که مقدار قابل توجهي اسيد لينولئيک دارد. به علاوه تعادل خوبي بين مقدار اسيد لينولئيک و اولئيک به نسبت) 1به2) هست.

روغن کلزا نظير روغن ذرت، سويا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و ليپوپروتئين هاي داراي چگالي کم يا کلسترول بد خون موثر می باشد. همچنين روغن کانولا در ترکيب فسفوليپيدهاي موجود در پلاکت هاي خون تاثير داشته و در فعاليت پلاکت و جلوگيري ازلخته شدن خون در عروق موثر می باشد. در حال حاضر کلزا براي مصرف روغن خوراکي بشر و همچنين به عنوان يک منبع پروتئيني مناسب براي حيوانات مورد بهره گیری قرار مي گيرد(شهبازي، 1385).

تعداد صفحه :70

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com