با عنوان :  مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

عنوان :

مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد در بعضی مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

اين تحقيق به مقصود بررسي اثرات آتش سوزي در اكوسيستم هاي جنگلي روي جمعيت بعضی خانواده های نماتدهاي انگل گياهي و آزادزي موجود در ريزوسفر دو گونه درختي زبان گنجشک و آزاد انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه جنگل ابر شهرستان شاهرود در استان سمنان بوده كه در سال 1389دچار آتش سوزي از نوع سطحي گرديده بود كه پس از تعيين منطقه سوخته و سالم با جمع آوري 720 نمونه خاک از ريزوسفر درخت سالم و درخت سوخته از اعماق 10، 20، 30 و 40 سانتيمتري خاک سايه انداز با رعايت شرايط يكسان ارتفاع و موقعيت جغرافيايي، سن درخت و زمان نمونه برداري براي هر گونه ، در مرز ناحيه سوخته و سالم در طي سال 1390 صورت پذيرفت. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمايشگاه، شستشوي خاك و استخراج نماتدها با بهره گیری از سري الکهاي خاکشوئي، سانتريفوژ ، تثبيت و انتقال آنها به گليسيرين انجام گرفت. ضمن تهيه اسلايد میکروسکوپی نسبت به شمارش نماتدها بر اساس خصوصيات مرفولوژيک و با بهره گیری از منابع علمي معتبر به تفکیک خانواده های Tylenchidae، Criconematidae، Belonolaimidae، Hoplolaimidae، Aphelenchidae، Longidoridae، Cephalobidae، Rhabditidae، Cephalobidae و Mononchidae انجام گردید.

نتايج حاصل از بررسي هاي به اقدام آمده از عمق هاي 10، 20، 30 و 40 سانتيمتري خاک سايه انداز درخت زبان گنجشک و آزاد بر اساس آزمون مقايسات ميانگين نشان داد در عمق هاي مختلف، تاثير آتش روي جمعيت نماتدها تفاوت معني داري هست (P≤0.05). آتش سوزی در عمق هاي 10 سانتي متري خاک بيشترين تاثير را روي جمعيت نماتدهاي انگل و آزاد داشته می باشد و همچنين بر اساس اين آزمون نشان داده گردید که آتش کمترين تاثير را در عمق 40 سانتي متري خاک روي جمعيت نماتدهاي انگل و آزاد داشته می باشد و فون نماتدهاي لايه هاي سطحي خاک آسيب بيشتري از آتش ديده اند.

واژه‌‌هاي كليدي: نماتد، جنگل ابر، شاهرود، زبان گنجشك ،آزاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب

مقدمه

مطالعه منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتایج

بحث

منابع (References)

اختصار انگلیسی

 مقدمه

اکوسیستم های جنگلی بعنوان یکی از منابع طبیعی تجدید شونده بوده و امروزه ارزش حیاتی جنگل به عنوان یک منبع عظیم تولید مواد سلولزی، چوبی و حفظ منابع آب قابل دسترس و نیز تولید اکسیژن و حفظ تعادل اکوسیستم جهانی جهت زندگی بشر و دهها ارزش حیاتی دیگر به شدت احساس می گردد. محدود بودن منابع جنگلی از یک طرف و نیاز به مصرف محصولات و فراورده های جنگلی از طرف دیگر بهره گیری از این منبع عظیم و با ارزش در کلیه زمینه های مصرف بایستی به صورت بهینه انجام گیرد به سخنی دیگر منابع طبیعی به عنوان بستر و تکیه گاه اصلی کلیه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و صنعت هر کشور در دنیای پیشرفته امروز شناخته شده و مورد بحث می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

امروزه برای بسیاری از مناطق جهان وجود منابع طبیعی برابر می باشد با امکان حیات و تداوم زندگی و نابودی آن یعنی مرگ و نیستی، پس سخن گزافی نیست اگر گفته گردد منابع طبیعی خاستگاه حیات و زمینه استقلال اقتصادی، سیاسی کشور، مهد توسعه و عمران و در یک کلام میراث دستاوردهای یک نسل به نسل دیگر می باشد.

عرصه های منابع طبیعی در برنامه ریزی های امروز جهان دیگر به عنوان تفرجگاه های طبیعی و یا چشم اندازهای زیبا برای رفع خستگی در تعطیلات پایانی هفته مطرح نیست.

امروزه جنگل ها و مراتع نه تنها به عنوان قطب عظیم اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. وضع نامطلوب جنگل ها و مراتع در کشورما، حکایت پرملال از تازیانه ناملایمات گوناگون زمانه، بی مهری آدمیان و هرآنچه در طی سالیان متمادی در پیکر زخمی و بی رمق این منابع ارزشمند و ملی گذشته می باشد.

فواید بی شمار ملموس و غیر ملموس جنگل ها و مراتع مانند جلوگیری از فرسایش خاک و جاری شدن سیل، به هدر نرفتن آب های سطح الارضی، تعدیل و سالم سازی آب و هوا ، حاصلخیزی خاک، رونق بخشیدن کشاورزی و این که حتی وجود یک درخت و یک بوته که به سختی پا گرفته، استمرار حیات و تداوم زندگی می باشد، لزوم حفاظت و طرفداری از جنگل ها و مراتع به خوبی روشن می سازد.

امروزه این حقیقت کاملا پذیرفته شده که بشر به علت های مختلف، عامل اصلی ویرانی و نابودی جنگل ها و مراتع می باشد. با وجود اینکه بشر همواره به این منابع وابسته بوده، مع الوصف به علل مختلف مرتکب اشتباهات         بی شماری شده اند و زخم های علاج ناپذیری بر پیکر جنگل ها و مراتع وارد ساخته می باشد. به طوری که در حال حاضر میلیون ها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کاملا نابود گردیده و به زمین های لخت و لم یزرع تبدیل گردیده می باشد.

یکی از علت های تخریب جنگل و مرتع که در اثر بی توجهی بشر ها و گاهاً بصورت طبیعی در کمترین مدت ممکن، مساحت زیادی از منابع جنگلی و مرتعی را نابود می سازد، آتش سوزی بوده که همه ساله خسارت سنگینی را وارد می آورد.

مطالعات نشان داده می باشد که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد گردید (Basher italic., 1990).

با در نظر داشتن اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با در نظر داشتن اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک و آزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در بعضی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

ایران کشوری با پوشش جنگلی اندک به شمار می رود (Sagheb italic,2004)که همه ساله آتش سوزی هایی را در این سطح اندک جنگل های خود تجربه می کند و بعضی بر آورد ها نشان می دهد که مساحتی که همه ساله در اثر آتش سوزی از بین می رود تقریبا برابر با کل سطح جنگل کاری شده می باشد (Allard 2003). ضمن اینکه تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان وقوع حریق آتش سوزی ها در بعضی عرصه های جنگلی طی 10 سال گذشته به مقدار قابل توجه افزایش یافته می باشد (Waez Mousavi italic,2010).

شرایط خاک، ویژگی های رویشی فون میکروارگانیسم های موجود در خاک منطقه گری لند واقع در نیوزیلند پس از یک دوره آتش سوزی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. آتش سوزی موجب کاهش حجم پوشش گیاهی این منطقه شده می باشد اما پس از گذشت 30 ماه از آتش سوزی، پس از شخم اراضی آتش گرفته، رشد پوشش گیاهی رو به افزایش بوده می باشد. جمعیت کلی نماتدهای موجود در خاک در منطقه آتش گرفته تفاوت معنی داری با منطقه سالم داشته می باشد. بیشترین تغییر مربوط به جنس Paratylenchus بوده می باشد که پس از آتش سوزی میزان جمعیت آن افزایش یافته می باشد (Yeates and Lee, 1997).

مطالعات نشان داده می باشد که بروز آتش سوزی و عدم اضافه کردن مواد آلی به خاک سوخته موجب کاهش جمعیت میکروارگانیسم های خاک به ویژه نماتدها خواهد گردید (Basher et al., 1990).

با در نظر داشتن اهمیت اقلیمی و توریستی جنگل ابر و بکر بودن آن منطقه از نظر مطالعات بیولوژیکی و نیز با در نظر داشتن اهمیت پدیده آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها، مطالعه و مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد (به عنوان دو گونه مهم از فلور جنگل ابر) در بعضی مناطق سوخته و سالم مورد نظر این پایان نامه می باشد.

تحلیل مختصري بر جنگل هاي استان سمنان

وسعت جنگل های استان 352240 هکتار می باشد که از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه شامل جنگل های پهن برگ(هيركاني)، سوزنی برگ و جنگل های کویری و بیابانی(ايران توراني) تقسیم می گردد.

1-1 جنگل های سوزنی برگ

جنگل های سوزنی برگ در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز و در قسمت های شمالی تمامی شهرستان های استان قرار گرفته که در این بین بیشترین سطح جنگل های ارس در شهرستان های دامغان و مهدیشهر وجود دارند. سطح کل پوشش ارس معادل 148409 هکتار بوده و گونه های پیرو ، مای مرز، زرشک ، بادام وحشی ، و .. از گونه های همراه می باشند . نزولات آسمانی این مناطق بین 250 الی 400 میلی متر در تغییراست دوره خشکی نیز حدود 5 ماه ادامه دارد .

2-2 جنگل های کویری و بیابانی

این جنگل ها با سطحی معادل 153831 هکتار در قسمت جنوبی استان قرار گرفته و عمده گونه های درختی و درختچه ای تشکیل دهنده آن شامل تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت، گز، پسته وحشی و بادام کوهی می باشد.

3-3جنگل های خزری استان

استان سمنان علي رغم كويري بودن،داراي جنگل هاي پهن برگ،از گونه هاي هيركاني (خزري) مي باشد كه داراي وسعت قابل توجهي بوده كه معمولا از ديد عموم پنهان مانده می باشد .اين جنگل ها با مراكز جمعيتي شهرهاي استان بطور متوسط 50 تا60 كيلومتر فاصله دارند كه در سنوات اخير گردشگراني را در فصول بهار و تابستان به خود جلب نموده می باشد .

اكثر اين جنگل ها نيمه مخروبه تا مخروبه هستند كه نياز به حفاظت، احياء و سپس توسعه دارند كه بايد با برنامه ريز ي واعمال مديريت صحيح بر روي اينگونه عرصه ها، در تحقق اهداف فوق تسريع نمود. جنگ های ناحیه رویشی خرزی برابر با 9/1 میلیون هکتار، و قریب به (16 در صد جنگل های کشور) که سطحی حدود 900 هزار هکتار آن نیمه مخروبه و مخروبه می باشد (47در صد جنگل های خزری)که جنگل های استان سمنان 6.4در صد آن را تشکیل می دهد.

جنگل های پهن برگ با سطحی معادل 57937 هکتار در حاشیه شمال استان واقع گردیده که ادامه جنگل های کوهستانی شمال کشور ( هیر کانی ) می باشد. آب و هوای این مناطق نشات گرفته از آب و هوای منطقه کوهستانی خزری بوده که بارندگی آن بین 400 الی 600 میلی متر می باشد دوره خشکی حدوداٌ از اواخر خرداد ماه شروع و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد دوره یخبندان از اواخر آبان شروع و تا اوایل فروردین ادامه می بایستی .رویشگاه جنگل های پهن برگ شهرستان شاهرود در مناطق کالپوش ،تلوبين و ابر و قطری و در شهرستان مهدیشهر منطقه رود بارک ، فینسک ، هیکوو چاشم ، خطیرکوه و در شهرستان دامغان منطقه اسپیرو ،چنگی گسترش يافته می باشد .

تعداد صفحه :100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com